OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží společnosti VARES Mnichovice a.s. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v bodě II

 

I. Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností VARES Mnichovice a.s. a jejími obchodními partnery.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

VARES Mnichovice a.s., IČ 00662437, DIČ CZ00662437, se sídlem Pražská 539, 25164 Mnichovice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze dne 13.11.1990, v oddíle B, vložka 324, zabývající se výrobou a prodejem zahradní techniky a gastrotechniky jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Kupující - spotřebitel

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytně nutné pro vyřízení objednávky / plnění smlouvy, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami = prodejce zahradní techniky, prodejce gastrotechniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem techniky nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva

• Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

• Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vares.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


II. Bezpečnost a Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

- Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s "Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR tj. General Data Protection Regulation). Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí tj. za účelem doručení přepravní službou TOPTRANS nebo ČESKOU POŠTOU (sdělení jména, dodací adresy a kontaktního tel. čísla) či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu osobních údajů. VARES Mnichovice a.s. nabízí kupujícím možnost sledování zásilky, díky níž si kupující může kdykoliv ověřit stav své zásilky. Sledování zásilky poskytují výše uvedené přepravní společnosti.
 

- Údaje pro newsletter servis
VARES Mnichovice a.s. shromažďuje a používá údaje osob (e-mailové adresy) pro marketingové účely v případě, že se osoby přihlásily prostřednictvím webových stránek společnosti do „newsletter-servisu“. Použití údajů končí odhlášením osoby z newsletter-servisu. Odhlášení z newsletter-servisu může osoba provést kdykoliv, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané na adresu info@vares.cz nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v newsletteru a slouží k tomuto účelu.

- Údaje pro zákaznický účet
VARES Mnichovice a.s. shromažďuje a používá údaje osob (jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa, tel. číslo) zadané osobami při zřízení zákaznického účtu na webových stránkách společnosti prostřednictvím funkce „registrace zákazníka“. Tyto údaje jsou trvale uloženy v zákaznické databázi společnosti VARES Mnichovice a.s. Osoby mohou kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu. Pokud osoby při zřízení zákaznického účtu poskytly souhlas se zasíláním reklamních informací, použije společnost VARES Mnichovice a.s. zadané údaje pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný a osoby je mohou s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.

- Zákaznické hodnocení
VARES Mnichovice a.s. shromažďuje a používá údaje osob (nickname, emailová adresa) v případě, že osoby využijí možnosti zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně popř. pod jménem, které osoba zadá za tímto účelem do formulářového pole (nickname). Pro zadání zákaznického hodnocení je dále nutné, aby osoba uvedla platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k hodnocení. Tato e-mailová adresa nebude zveřejněna ani předána třetím osobám. Pokud si osoba zaregistrovala u společnosti VARES Mnichovice a.s. zákaznický účet, má možnost kdykoliv smazat hodnocení ve svém zákaznickém účtu. K tomu je nutné, aby se před zadáním hodnocení přihlásila do svého zákaznického účtu. Zákaznické hodnocení může být zveřejněno ve všech e-shopech VARES Mnichovice a.s.


- Webová analýza
Aby VARES Mnichovice a.s. stále zlepšovala a optimalizovala obsah své webové stránky a uživatelský komfort, používá analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně. Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani VARES Mnichovice a.s. ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o IP adrese osoby s jinými údaji, které VARES Mnichovice a.s. nebo její poskytovatel služeb uložil. Webová stránka VARES Mnichovice a.s. používá následující analytické služby:

• Google
Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení užívání webové stránky osobou, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Užíváním této webové stránky souhlasí osoba s tím, aby společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o osobě získá. Pokud chce osoba ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


• Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží
k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a
bezpečnější. Cookies počítač osob nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Osoba může zabránit instalaci cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Online prezentace VARES Mnichovice a.s. používá takové cookies. Použitými cookies nedochází k získávání žádných osobních údajů. Cookies ukládají zejména osobou zvolené nastavení jako je například právě aktivní uživatelský účet, nákupní košík nebo nákupní seznam. Dále VARES Mnichovice a.s. využívá cookies ke statistickým účelům. VARES Mnichovice a.s. upozorňuje na to, že pokud osoba deaktivuje instalaci cookies, nebude případně moci využívat všechny funkce webové stránky VARES Mnichovice a.s. 

 

III. Otevírací doba

 

Výdejní sklad na adrese Pražská 539, 25164 Mnichovice :
Pondělí-Pátek: 7:00 – 12.00 a 12.30 - 15:00

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.vares.cz
24h denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR:
v pracovní dny do 10:00h

Objednávky přijaté po 10:00 hod jsou obvykle zpracovány a připraveny k expedici do 2 pracovních dnů (pokud je zboží skladem).

 

IV. Cenové kategorie

 

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Cenové kategorie jsou určeny takto:

Koncový uživatel:
MO – koncový spotřebitel (vztahuje se na objednávky zadané přes e-shop i jinou cestou)

Prodejce zahradní techniky, prodejce gastrotechniky:
VO – prodejce s ročním obratem do 4.000.000,- Kč bez DPH
VO DEALER – prodejce s ročním obratem větším než 4.000.000,- Kč bez DPH

Ve specifických případech je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

 

 

V. Objednávání

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti (platí pro časově nebo jinak omezené akce). V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění a potvrzení nabídky ze strany prodávajícího.

Některé obrázky uvedené na webových stránkách jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.vares.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese info@vares.cz
- osobně na adrese Pražská 539, 25164 Mnichovice
- faxem na čísle +420 323 640 466
- telefonicky na čísle +420 323 631 333 nebo +420 323 631 334

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

- jméno, příjmení a dodací adresu nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit na vlastní náklady , úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Kupní cena zahrnuje všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Spotřebiteli tedy budou vráceny také náklady na dodání zboží (dopravné/poštovné/doběrečné) ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

B) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (tj. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - GDPR).

 

VII. Platební podmínky

 

a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem
c) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
d) platba na fakturu se splatností (platí pouze pro prodejce, při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

e) platba kartou přes platební bránu

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 

VIII. Dodací podmínky


Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat. 

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou TOPTRANS. Přepravce dodává zásilky kamkoliv do ČR obvykle do 24 hodin od expedice. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Expedice jsou běžně realizovány následující pracovní den po zpracování objednávky v případě, že byla objednávka zaslána do 10:00 hod. V případě, že byla objednávka přijata v pracovní den po 10:00 hod bývá zboží k expedici obvykle připraveno do 2 pracovních dnů.

Zasílání přepravní službou - SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou obvykle TOPTRANS, DACHSER nebo EMONS. Přepravce doručuje zásilky kamkoliv do SR obvykle do 2-3 pracovních dnů od expedice. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Výše uvedené lhůty jsou lhůty obvyklé, tyto lhůty se mohou prodloužit vlivem povětrnostních podmínek. 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice...) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená včetně např. poškozeného obalu. Pokud takto poškozenou zásilku přes zjevné vady kupující od přepravce převezme, nebo poškození zjistí bezprostředně po odjetí přepravce (v den doručení zásilky) je nezbytné okamžitě kontaktovat dispečink dopravce a nahlásit poškození zásilky a vyžádat sepsání Zápisu o škodě ještě v týž den a škodní protokol (Zápis o škodě) bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží jsou uvedeny v Záručním listě který je součástí Návodu k používání a dále platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list může sloužit také nákupní doklad.


 

X. Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

Prodávající tímto informuje Kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://https://adr.coi.cz/cs

Spotřebitel může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Za společnost VARES Mnichovice a.s. schválil Karel Vodenka, předseda představenstva a.s.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.